jump to navigation

Antara HAM dan Hak-hak Syar’i Manusia Julai 31, 2006

Posted by ummahonline in Artikel.
trackback

Oleh: ChoadaiDalam artikel yang dimuat dalam Pikiran Rakyat edisi Jumaat, 21 Februari 2003 Saudara Ahmad Ali Nurdin menulis tentang “Islam dan Hak Asasi Manusia”. Kesimpulan Saudara Ahmad di akhir tulisannya menyatakan bahawa HAM merupakan elemen penting bagi kehidupan masyarakat moden.

Namun, dalam dunia yang sangat pluralis, adalah penting untuk dicatat bahawa susah memaksakan satu standard paradigma atau world view dan dengan paradigma itu mengatakan orang lain salah dan perlu berubah mengikuti paradigma tadi.

Setelah membaca secara keseluruhan artikel tersebut sampai pada kesimpulan penulisnya, saya merasa perlu menyampaikan tanggapan atas artikel tersebut melalui tulisan singkat ini.

Akar Idea HAM, Barat!

Sebagaimana yang telah disampaikan Saudara Ahmad bahawa HAM adalah hasil perkembangan peradaban barat (baca, kapitalisme) dan merupakan produk sejarah Eropah. Sementara itu, Abdul Qadim Zallum (Hamlah Amrikiyah, 1996) secara mendalam memaparkan bahawa pemikiran mengenai HAM berpangkal dari pandangan ideologi kapitalisme terhadap tabiat manusia, hubungan individu dengan masyarakat, fakta masyarakat, dan tugas negara.

Adapun menurut Muhammad Hussain Abdullah (Mafahim Islamiyah II, 1996) akar pemikiran HAM muncul di Eropah pada abad ke-17 Masehi sebagai akibat pergolakan yang berkobar antara gereja dan para agamawan di satu sisi dengan para cendekiawan dan falsafah pada sisi lain.

Filosof John Locke menyerukan hak-hak alami bagi setiap individu yang diambil dari pemikiran hukum alam. Setelah berlangsungnya pergolakan di antara dua kubu tersebut, para cendekiawan mendapatkan kemenangan atas para pendukung gereja. Lalu, para cendekiawan itu menetapkan sistem pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme).

Muncullah perjalanan “mazhab” baru itu atau yang biasa disebut ideologi kapitalisme yang menonjolkan pemikiran hak asasi manusia. Demikianlah, dari sisi sejarah lahirnya idea HAM ini berasal dari ideologi Kapitalisme barat yang berasaskan sekularisme.

Sikap Muslim Terhadap HAM

Dari segi asal mula kemunculan idea HAM yang berasal dari barat sudah cukup dijadikan alasan untuk menolak HAM. Kerana, dari segi pemikiran Islam sebagai sebuah world view telah memiliki pemikiran yang lengkap dan sempurna. Pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan aqidah mahupun hukum syara seperti ekonomi, politik, pendidikan dan lain-lainnya sudah terdapat dalam Islam.

Seorang Muslim — dalam menjalani kehidupan — sudah cukup dengan mengacu kepada Al-Qur’an, As-Sunnah, dan apa-apa yang ditunjukkan oleh keduanya (Ijma’ sahabat, dan Qiyas).

Dalil-dalilnya adalah kerana Allah Subhanahu wa ta’ala, berfirman yang ertinya, “Apa-apa yang diberikan rasul kepada kalian, terimalah dan apa-apa yang dilarang rasul kepada kalian, tinggalkanlah.” (Qs. Al-Hasyr [59]: 7). Juga dalam ayat-ayat lainnya seperti An-Nisaa’ [4]: 59, 60, dan 65; An-Nuur [24]:63; serta hadis riwayat Muslim bahawa Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam, bersabda, “Setiap perbuatan yang tidak ada perintah kami atasnya, perbuatan itu tertolak.”

Semuanya menunjukkan kewajiban seorang Muslim untuk hanya mengikuti Allah dan rasul-Nya. Ertinya, pemikiran-pemikiran yang bersumber dari barat tidak memiliki tempat untuk diikuti seorang Muslim. Hanya, hal tersebut bukan larangan untuk mengambil dan memanfaatkan hasil-hasil teknologi dari barat atau sistem administratif yang memang boleh dipakai oleh seorang Muslim.

Berkaitan dengan konsep pemikiran tentang hak manusia dalam Islam sekadar yang ditentukan oleh pembuat hukum (Asy-Syaari’) iaitu Allah dan rasul-Nya bukan dari konsep HAM barat yang lahir dari hasil pemikiran manusia yang serba lemah dan terbatas itu.

Selain itu, pada faktanya HAM oleh Amerika dan Eropah telah dijadikan alat politik luar negeri untuk mencapai berbagai tujuan dan kepentingan mereka atas bangsa-bangsa lain. Gembar-gembor Amerika tentang HAM selalu dilandasi standard ganda. Untuk kes-kes yang seharusnya diperlakukan sama, boleh terjadi perbezaan penanganan antara satu dan lainnya, tergantung kepentingan mereka.

Contohnya, kes Amerika yang telah menggempur dan memboikot Iraq selama lebih dari 10 tahun dengan salah satu alasannya, Iraq telah melanggar hak-hak orang Syi’ah dan Suku Kurdish. Sementara AS dan sekutunya diam tidak mahu menggempur Serbia yang telah melakukan pembunuhan, pemerkosaan, perampasan harta kaum Muslimin di Bosnia yang terang-terang telah melanggar HAM yang mereka serukan.

Dengan alasan perdagangan narkotik Amerika seenaknya melakukan pendudukan atas Panama untuk menahan dan menghukum Noriega. Amerika pun membenarkan tindakan pendudukan Israel atas bumi Palestin yang disertai pembunuhan, penculikan aktivis, penghancuran rumah, dan sebagainya. Bukankah tindakan Amerika tersebut telah melanggar HAM?

Jadi, propaganda HAM oleh Amerika dan Eropah (kapitalisme barat) hakikatnya adalah strategi represif untuk menjustifikasi pencerobohan mereka terhadap urusan bangsa-bangsa lain agar tetap dapat didominasi dan dieksploitasi. Oleh kerana itu, tidak salah kalau banyak pakar menilai bahawa propaganda HAM merupakan salah satu agenda imperialis moden dari barat kepada bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Inilah substansi HAM. Apakah layak HAM dijadikan elemen penting dalam kehidupan masyarakat moden sekarang dan akan datang?

Hak-hak Syar’i Manusia

Melalui tulisan ini, penulis akan menggunakan istilah hak-hak syar’i dalam memaparkan tentang adanya jaminan hak manusia — Muslim mahupun non-Muslim — dalam ajaran Islam. Kerana, jika menggunakan istilah HAM menurut persepsi barat yang menjadikan sekularisme sebagai asas dalam kehidupan, hal tersebut jelas bertentangan dengan Islam yang menjadikan akidah sebagai asas dalam kehidupan.

Oleh kerana itu, penggunaan istilah HAM Islam sesungguhnya telah mencampurkan dua asas yang berbeza dalam satu istilah. Selain itu, sumber penentuan hak asasinya pun berbeza. HAM (human rights) ditentukan oleh kesepakatan manusia — boleh menurut sudut pandang pengusaha, penguasa, dan negara superpower — sementara hak-hak syar’i yang menentukan adalah Sang Pencipta manusia iaitu Allah Subhanahu wa ta’ala.

Hak-hak syar’i yang diberikan Islam kepada manusia menurut Muhammad Hussain Abdullah (1996) terdiri dari: (1). Hak-hak dharuuriyaat, (2). Hak-hak hajiyaat, dan (3). Hak-hak tahsinaat.

Adapun yang sangat erat kaitannya dengan pembahasan di sini — sebagai perbandingan dengan HAM — adalah hak-hak dharuuriyaat. Hak dharuuriyaat adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang diperlukan dalam kehidupan manusia secara individu dan demi tegaknya masyarakat yang baik. Jaminan terhadap hak-hak ini bila tidak dipenuhi, sistem kehidupan manusia menjadi rosak, kacau, dan akan terjadi anarkisme. Hak-hak dharuuriyaat ini antara lain, pertama, penjagaan agama (hifzhud diin). Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk agama Islam. Allah Subhanahu wa ta’ala, berfirman:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).” (Qs. Al-Baqarah [2]: 256)

“Maka siapa saja yang ingin (beriman) hendaklah beriman dan siapa saja yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.” (Qs. Al-Kahfi [18]: 29)

Hanya, pengertiannya tidak sebagaimana kebebasan beragama (freedom of religion) kaum kapitalis yang menganggap manusia berhak meyakini ideologi atau agama apa pun dan berhak mengingkari agama atau idea apa pun. Manusia juga dianggap berhak mengubah agamanya, bahkan berhak tidak memercayai suatu agama sama sekali.

Pengertian itu bertentangan dengan Islam kerana sesungguhnya seruan (khithab) dalam dua nas tersebut terbatas hanya ditujukan untuk orang-orang kafir. Jadi, kaum Muslimin tidak boleh memaksa orang kafir untuk masuk Islam, sebab orang-orang kafir dalam hal ini berhak untuk beriman kepada Islam dan berhak pula tidak mengimaninya.

Dengan demikian, seruan dalam dua nas tadi tidak tepat jika diterapkan untuk kaum Muslimin, sebab setelah mereka beragama Islam, kaum Muslimin tidak diberi pilihan lagi untuk kafir atau murtad dari Islam. Hukum Islam bagi seorang Muslim yang murtad ialah diminta bertaubat agar kembali kepada Islam. Jika dia tetap berkeras pada kekafirannya, kepadanya dikenakan sanksi (had) yang ditetapkan untuk orang murtad, iaitu dihukum mati. Hal ini semata-mata dalam rangka melaksanakan sabda Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam:

“Siapa saja yang mengganti agama (Islam)-nya, bunuhlah dia.” [HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Ashhabus Sunan]

Kedua, penjagaan jiwa (hifzun nafs). Islam telah menetapkan syariat yang mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan pengharaman pembunuhan dan kesewenang-wenangan terhadap sesama Muslim mahupun non-muslim. Kelangsungan hidup manusia dijaga dengan hukum qisas sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah [2]: 179. Tanpa alasan syar’i, darah dan jiwa orang non-Muslim diharamkan atas Muslimin. Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam, bersabda:

“Barang Siapa membunuh seorang mu’ahid (yang terikat perjanjian keselamatan dengan kaum Muslimin) tidak akan mencium haruman syurga, sedangkan haruman syurga dapat dicium dari jarak perjalanan 40 tahun.” [HR Bukhari dan Ahmad]

Ketiga, penjagaan keturunan (hifzun nasl). Islam mengharamkan zina baik dilakukan oleh seorang Muslim maupun non-Muslim. Dengan demikian, keberlangsungan keturunan terjamin dengan cara yang sihat dan sah melalui pernikahan. Bila terjadi pelanggaran atas hal ini, sanksi dalam Islam pun dapat kenakan keatas pelakunya. Dalam praktiknya, pada masa Rasulullah kes hukuman atas penzina dapat dihitung dengan jari. Sementara itu, pada masa sekarang di setiap negara yang dikongkong kapitalisme perzinaan bermaharajalela dan bahkan dilegalkan.

Keempat, penjagaan akal (hifzhul ‘aql), Islam melindungi masyarakat dari hal-hal yang merosak akal. Pengharaman arak (minuman yang memabukkan), mengkonsumsi dadah dan menjadi tukang sihir adalah dalam rangka menjaga akal. Pengharaman arak dengan tegas disebut dalam nas-nas qath’iy (pasti) Al-Quran mahupun As-Sunnah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta’ala, berfirman:

“Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.” (Qs. Al-Baqarah [2]: 219)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu lantaran meminum arak dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah (solat). Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu.” (Qs. Al-Maa’idah [5]: 90-91)

Bukan hanya meminumnya, tetapi juga sembilan kegiatan lain yang berkaitan dengannya, juga diharamkan.

“Minuman yang banyak (beralkohol) memabukkan, sedikit (mengandung alkohol) pun juga diharamkan.” [HR Abu Daud]

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan patung.” [HR Bukhari dan Muslim]

“Dalam soal arak adalah sepuluh orang yang dikutuk, pembuatnya (‘ashiruha), pengedarnya (mu’tashiruha), peminumnya (syaribuha), pembawanya (hamiluha), pengirimnya (al-mahmulatu illayhi), penuangnya (sakiiha), penjualnya (ba’i’uha), pemakan wang hasilnya (akilu tsamaniha), pembayar (al-musytari laha), dan pemesannya (al-musytari lahu),” [HR Ibnu Majah dan Tirmidzi]

Islam telah menentukan hukuman setimpal terhadap peminum arak. “Rasulullah telah menghukum (peminum arak) 40 kali sebatan.” [HR Muslim]

Bukan hanya di dunia, di akhirat pun penjual dan pengguna arak juga diancam seksa yang keras.

“Setiap yang memabukkan adalah haram. Allah berjanji kepada orang-orang yang meminum minuman yang memabukkan bahawa Dia akan memberi mereka minuman dari thinah al-khabal. Ia bertanya, ‘Apa itu thinah al-khabal, ya Rasulullah?’ Rasulullah menjawab, ‘Keringat atau perahan tubuh penghuni neraka’.” [HR Muslim]

Kelima, penjagaan atas harta benda (hifzhul maal). Islam telah memperbolehkan kepemilikan harta dengan sebab-sebab kepemilikan yang diperbolehkan hukum syara. Islam menjadikan hak-hak orang fakir miskin ada pada harta-harta orang kaya. Islam mengharamkan pencurian dan memberikan sanksi yang menimpa atas pelakunya. Islam pun telah menentukan kepemilikan umum yang dapat dinikmati masyarakat.

Perhatian dan pemeliharaan Islam terhadap kepemilikan harta ahlu zimmah (non-Muslim yang hidup di bawah naungan negara Islam) mencapai tingkat yang sempurna sehingga Islam menghormati apa saja yang dianggap harta menurut agama mereka, meski hal itu tidak dianggap sesuatu yang berharga dalam pandangan Islam. Seperti pemilikan mereka atas arak, salib, daging babi, dan lain-lain, selama tidak ditampakkan secara terang-terangan di tengah-tengah komuniti Muslim. Merosak atau bahkan mencurinya, sama sekali dilarang atas kaum Muslimin.

Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam, pernah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Nasrani Najran, “… bagi orang-orang Najran dan para pengikut mereka diberikan jaminan Allah dan jaminan Muhammad, nabi, dan rasul-Nya atas harta benda mereka, tempat peribadatan mereka, serta apa pun yang berada di bawah kekuasaan mereka, baik yang sedikit mahupun banyak.” (Al-Kharaj, Abu Yusuf, hlm. 72)

Keenam, penjagaan kehormatan (hifzhul karomah). Islam juga memberikan penjagaan dan perlindungan atas kehormatan dan harga diri seorang non-Muslim seperti halnya atas kaum Muslimin. Siapa pun tidak diperbolehkan mencaci maki, melontarkan tuduhan palsu, menjelek-jelekkan disertai kebohongan, menggunjingkan dengan sesuatu yang tak disukainya atau bentuk pelanggaran kehormatan lainnya terhadap ahlu zimmah.

Ketujuh, penjagaan keamanan (hifzul amn). Dalam menjaga keamanan ini Islam mensyariatkan had bagi pemberontak/perompak, sewenang-wenang atas harta benda dan jiwa serta menakut-nakuti masyarakat. Allah Subhanahu wa ta’ala, berfirman:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerosakan dimuka bumi, hendaknya mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilangan atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).” (Qs. Al-Maa’idah [5]: 33)

Dalam penjagaan keamanan ini Islam menyamakan orang-orang non-muslim dengan kaum Muslimin lainnya, bahkan mengganggu mereka disamakan dengan mengganggu Rasul dan mengganggu Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam:

“Barang siapa mengganggu seorang zimmi, sungguh ia telah menggangguku dan barang siapa menggangguku sungguh ia telah mengganggu Allah.” [HR Thabrani dengan Isnad Hasan]

Kelapan, penjagaan negara (hifzhud daulah). Islam mewajibkan kepada pemimpin negara (imam/khalifah) untuk menjalankan pemeliharaan urusan umat kerana dialah yang bertanggung jawab. Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam, bersabda:

“…Seorang imam adalah pemimpin (pemelihara) dan dia bertanggung jawab atas rakyat (yang dipimpin)nya…” [HR Bukhari dan Muslim]

Umat berhak diurus segala kepentingannya yang telah menjadi tanggungjawab seorang Imam, seperti pelaksanaan hukum syara’ secara keseluruhan bagi semua warga negara Islam. Islam pun akan menghukum pelaku bughat (pemberontakan) terhadap penguasa yang sah (khalifah). Islam juga telah melarang wujudnya dua imam negara dalam waktu yang sama kerana akan memecah kesatuan negara Islam.

Khatimah

Demikianlah perhatian Islam dalam menjamin hak-hak manusia baik Muslim maupun non-Muslim. Itu semua bukan sekadar konsep akan tetapi pernah dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Perlu penulis sampaikan komentar salah seorang orientalis bernama E. Levi Provencal dalam bukunya Historie del ‘Espagne Musulmane tentang ketoleransian kaum Muslimin di Sepanyol sebagai berikut:

“Ketika kaum muslimin berkuasa di Sepanyol, mereka tidak pernah memaksa umat Nasrani Sepanyol untuk meninggalkan agamanya. Demikian pula bangsa Yahudi di Sepanyol, mereka disamakan dengan umat Nasrani kerana mereka termasuk ahlul kitab juga. Mereka diberikan kebebasannya untuk menjalankan agamanya masing-masing.

Sebagai buktinnya, adalah surat perjanjian yang diberikan oleh panglima Abdul Aziz bin Musa bin Nusair kepada panglima Teodomere di tahun 94H/713M. Isi surat perjanjian itu menyatakan pemberian kebebasan sepenuhnya kepada umat Nasrani untuk menjalankan agamanya dan mereka tidak akan diganggu sedikit pun keamanannya mahupun hartanya…” (lihat: Yunus Ali Al-Muhdhar, “Toleransi Kaum Muslimin dan Sikap Musuh-musuhnya”, 1994, hlm. 72).

Saudara Ahmad berdalih dengan kata sukar atau susah menerapkan standard human rights yang diformulasikan barat dan untuk diterima di setiap negara di setiap waktu dan tempat. Demikian pula menganggap susah memaksakan satu standard paradigma atau world view (Islam?).

Ertinya, Saudara Ahmad masih memungkinkan adanya penerimaan konsep HAM kerana menurut saya, kata sukar dan susah bukan bererti tidak boleh. Berbeza dengan Saudara Ahmad, saya berpendapat bahawa idea HAM perlu ditolak kerana dari akar dan cabangnya sudah bertentangan dengan Islam. Tidak ada pintu untuk menerimanya. Adapun hak-hak syar’i manusia dalam Islam sesukar dan sesusah apa pun mewujudkannya, tetaplah bahawa hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi kaum Muslimin untuk memperjuangkannya.

Allah Subhanahu wa ta’ala, tidak akan menerima alasan umat Islam saat ini yang menelantarkan hukum-hukum Allah (syariat Islam) dan mengambil manusia — HAM salah satunya — hanya dengan alasan tidak mampu, terlalu sukar, berat menjalankannya.

Akan tetapi, Allah Subhanahu wa ta’ala, akan mempertanyakan sejauh mana umat Islam — baik individu, organisasi, masyarakat mahupun penguasa Muslim — berusaha memahami, melaksanakan, dan mendakwahkan Islam dalam realiti kehidupan. Wallaahu a’lam bissawwab.

Komen-komen»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: