jump to navigation

Menakzimi agama November 11, 2006

Posted by ummahonline in Artikel.
trackback

Oleh: Azimi MuhammadMenakzimi agama adalah tema yang wajar dikemukakan sebagai muhasabah untuk memahami hakikat keagamaan kita. Betapa banyak orang beragama, namun keberagamaan mereka sekadar warisan dari baka atau persekitaran. Bahkan ada segelintir berandaian bahawa agama hanya sebagai pelengkap kehidupan yang sifatnya eksidental.

Mereka tidak ambil peduli yang lazim terhadap agama. Kerananya mereka beragama secara warisan, sekadar tidak mahu dikatakan ia tidak beragama. Gejala perpindahan dari satu agama kepada agama yang lain bukanlah semata kerana faktor ekonomi. Bahkan, anggapan bahawa semua agama itu sama merupakan akibat dari ketidakpedulian yang lazim terhadap agama. Gejala pluralisme semacam ini menjadi trend abad ke-20.

Dalam persepsi mereka, membicarakan agama adalah suatu hal yang sangat sensitif dan akan merenggangkan hubungan antara manusia. Agama merupakan sesuatu yang sangat peribadi dan tidak perlu diungkap dalam forum-forum umum dan terbuka. Jika harus berbicara agama pun, maka ruang lingkupnya harus dibatasi pada sisi peribadatan saja.

Agama telah dirampingkan, sedemikian rupa sehingga, hanya mengurus masalah-masalah ritual belaka. Agama jangan sesekali diiringkan ke dalam kancah politik, sosial dan ekonomi. Kerana, jika agama dibawa ke dalam arena politik dan sosial, maka akan terjadi perang antara agama dan penindasan atas agama tertentu oleh agama yang berkuasa.

Demikian pula, jika agama menjadi signifikan dalam urusan ekonomi, maka tentunya akan membatasi kebebasan perilaku menimbun kekayaan, ekoran banyak rintangan dan peringatan-peringatan yang sudah tentu akan menghambat kelancaran perniagaan. Apakah benar demikian?

Tentu, bagi mereka yang masih memiliki ikatan dengan agama akan mengatakan, bahawa pernyataan di atas relatif kebenarannya. Sebab, boleh jadi pernyataan di atas adalah suatu kesimpulan dari beberapa rakaman sejarah yang terpisah dan bersandarkan situasi, bahkan tidak boleh dilakukan kenyataan umum.

Namun bagi kaum muslimin, pernyataan di atas sama sekali tidak benar, kerana secara teorinya agama Islam adalah pegangan hidup (way of life) yang lengkap dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik secara individu mahupun kemasyarakatan.

Islam agama yang sangat luas dan fleksibel. Secara praktik hal ini telah dibuktikan, bahawa dalam sebuah pemerintahan yang menjalankan syariat Islam dengan baik, kehidupan masyarakatnya baik muslim atau non-muslim aman, damai dan sejahtera, bahkan perkembangan ilmu di dalamnya maju pesat.

Yang menjadi acuan kita, adalah bagaimana seharusnya kita beragama, agar ajarannya benar-benar terasa dan mewarnai seluruh aspek kehidupan kita.

Untuk kembali memahami hal ini, maka harus kita sedari bahawa ajaran-ajaran ad-Din terdiri atas tiga macam, iaitu aqidah (keyakinan), syariah (hukum atau fiqih) dan akhlaq. Semuanya harus kita perhatikan secara serentak. Di sini kami akan menjelaskan, walaupun ringkas, ketiga jenis ajaran tersebut.

Pertama, aqidah adalah perkara-perkara yang mengikat akal, fikiran dan jiwa seseorang sepertimana yang diungkapkan dalam Mabani-e Syenakht oleh Syeikh Muhammad Raysyahri. Misalnya, ketika seseorang meyakini adanya satu Dzat yang senantiasa mengawasi gerak-geri kita, maka keyakinan tersebut mengikat kita sehingga kita tidak leluasa berbuat sesuatu yang akan menyebabkan-Nya murka.

Pada dasarnya, inti dari aqidah semua agama, adalah keyakinan akan eksistensi Dzat Pencipta alam raya ini dan ini merupakan fitrah manusia. Dengan demikian, dari sisi ini semua agama sama, khususnya agama samawi. Allah Ta’ala berfirman, “Katakanlah wahai ahli kitab, marilah kita menuju (membicarakan) kalimat (keyakinan) yang sama antara kami dan kalian.” (Ali Imran: 64).

Namun perbezaan muncul ketika berbicara tentang siapa pencipta alam raya ini, bagaimana wujud-Nya, apakah tunggal atau berbilang, atau pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan ketuhanan.

Tentu, tidak mungkin semua agama itu benar dalam memahami Dzat Pencipta. Oleh kerananya, hanya ada satu agama yang benar dalam memahami siapa dan bagaimana Dzat Pencipta itu. Lalu bagaimana cara menentukan mana agama yang benar?

Dalam hal ini, masing-masing agama tidak boleh membicarakan hal itu menurut kaca matanya sendiri, baik melalui kitab sucinya atau pendapat para pakarnya. Umat Islam tidak boleh membuktikan bahawa Tuhan itu Allah dengan Al-Qur’an mahupun Hadis, atau umat Kristian dengan kitab Injilnya. Demikian pula umat lainnya.

Berbicara tentang siapa dan bagaimana Tuhan Pencipta, harus dengan sesuatu yang disepakati dan dimiliki oleh setiap agama, iaitu akal. Keunggulan dan keberhasilan suatu agama atau aliran, tergantung sejauh mana dapat dipertahankan kebenarannya oleh akal. Maka di sinilah perlunya kita mempelajari aqidah melalui pendekatan akal, atau yang sering disebut dengan ushuluddin, ilmu tauhid dan ilmu kalam (teologi). Namun persoalan lagi yang timbul ialah, bagaimana kita beraqidah atau bagaimana cara kita mempelajari aqidah?

Syeikh Muhammad Raysyahri dalam kitab Mabani-e Syenakht tersebut membahagikan manusia yang beraqidah kepada dua kelompok, iaitu sebahagian orang beraqidah atas dasar taqlid dan lainnya beraqidah atas dasar tahqiq. Taqlid ialah menerima pendapat orang tanpa dalil dan hujah (burhan) aqli, sebaliknya tahqiq adalah menerima pendapat berdasarkan dalil dan hujah (burhan) aqli.

Beraqidah atas dasar taqlid, menurut akal tidak dapat dibenarkan. Kerana masalah aqidah adalah masalah keyakinan dan kemantapan, sementara taqlid tidak memberikan keyakinan dan kemantapan. Al-Qur’an sendiri, dalam beberapa ayatnya, mengkritik cara berfikir seperti ini, yang merupakan cara berfikir yang biasa dijadikan alasan oleh orang-orang musyrik untuk tidak mengikuti ajakan para Nabi. Misalnya, Al-Qur’an mengatakan, “Jika dikatakan kepada mereka, Ikutilah apa yang Allah turunkan. Mereka menjawab, Tidak. Akan tetapi kami mengikuti (melakukan) apa yang kami dapati dari pendahulu kami.” (Luqman: 21).

Selain itu, Al-Qur’an juga melarang mengikuti sesuatu tanpa ilmu, “Dan janganlah kalian mengikuti apa yang tidak kalian ketahui.” (Al-Isra: 36). Bahkan, Al-Qur’an menyebut orang yang tidak menggunakan akalnya sebagai binatang yang paling buruk, “Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang bisu dan tuli, iaitu orang-orang yang tidak berfikir.” (Al-Anfal: 22) dan ayat-ayat lainnya.

Di samping itu, terdapat sejumlah Hadis Rasulullah saw yang menganjurkan umatnya agar beragama atas dasar ilmu. Antara lain Hadis yang berbunyi, “Jadilah kalian orang yang berilmu atau yang sedang menuntut ilmu, dan jangan menjadi orang yang ikut-ikutan.” (Kitab an-Nihayah Ibnu Atsir, jilid I hal. 67)

Ala kullihal, akal diciptakan sebagai sumber kekuatan manusia untuk mengetahui kebenaran dan kesalahan. Pernah seorang Ma’shumin berkata, “Allah mempunyai dua hujjah (bukti kebenaran), hujjah lahiriah dan hujah batiniah. Hujah lahiriah adalah para Rasul dan hujjah batiniah adalah akal.”

Sementara itu, para Mutakalimin dan failasuf muslim telah bersusah payah membangun hujah-hujah rasional yang kuat dan kukuh tentang pembuktian keberadaan Allah Ta’ala. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat kita tarik dari keterangan di atas adalah bahawa dalam masalah aqidah seseorang mesti bertahqiq dengan dalil-dalil akal, dan tidak boleh bertaqlid.

Kemudian perkaran kedua ialah syariat. Syariat menurut erti bahasa adalah tempat mengalirnya air. Lalu syariat diertikan lebih luas, iaitu untuk segala jalan yang mengantarkan manusia kepada maksudnya (lihat Tafsir Namuneh dan Tafsir Mizan dalam menafsirkan surah Al-Jatsiyah ayat 18). Dengan demikian, Syariat Islamiyyah bererti jalan yang menghubungkan umat manusia kepada tujuan Islami.

Setelah seseorang meyakini keberadaan Allah sebagai Pencipta dan Pemberi kehidupan sesuai dengan dalil-dalil akal, maka sandaran logiknya (bil mulazamah aqliyyah), dia akan merasa berkewajiban untuk menaati dan menyembah-Nya. Namun sebelumnya, tentu dia harus mengetahui cara bertaat dan menyembah kepada-Nya, agar tidak seperti orang-orang Arab Jahiliyah yang menyembah Allah, namun melalui berhala-berhalanya (Az-Zumar: 3).

Mereka, sesuai dengan fitrah Illahiyyah, menyakini keberadaan Tuhan Sang Pencipta alam raya. Berkenaan dengan itu, Allah Ta’ala berfirman, “Jika kamu bertanya kepada mereka, Siapakah yang menciptakan bumi dan langit ? Niscaya mereka menjawab, Allah.” (Lukman: 25).

Kemudian, mereka ingin mengadakan hubungan dan berkomunikasi dengan-Nya (menyembah-Nya), sebagaimana Allah lukiskan dalam firman-Nya, “Sebenarnya kami menyembah berhala-berhala sebagai usaha mendekatkan diri kami kepada Allah semata.” (Az-Zumar: 3). Meskipun mereka meyakini keberadaan Allah Ta’ala, namun mereka salah dalam cara mengadakan hubungan dan berkomunikasi dengan-Nya.

Nah, agar tidak terjadi kesalahan dalam hubungan dan komunikasi dengan Allah, maka kita mesti melakukannya menurut cara yang dihendaki-Nya dan tidak mengikuti cara yang kita inginkan. Allah dengan luthfNya (upaya mendekatkan hamba pada ketaatan dan menjauhkannya dari kemaksiatan) mengutus para Nabi dan menurunkan kitab untuk mengajarkan tata cara menyembah (beribadah). Oleh kerana itu, kita mesti mengikuti bagaimana Rasulullah saaw beribadah, ‘’Shalatlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku shalat.’’

Kaum muslimin yang menyaksikan Rasulullah beribadah secara langsung, tidak mengalami kesulitan untuk mengikuti beliau. Namun, bagi kita yang telah dipisahkan dari beliau dengan rentang waktu yang cukup panjang (lima belas abad), untuk mengetahui cara beliau beribadah hanyalah dapat dilakukan melalui perantaraan Al-Qur’an dan Hadis. Dan untuk memahami maksud Al-Qur’an dan Hadis tidaklah mudah.

Menyangkut Al-Qur’an, Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, “Kitab Tuhan kalian (berada) di tengah-tengah kalian. Ia menjelaskan tentang halal dan haram, kewajiban dan keutamaan, nasikh (ayat yang menghapus) dan mansukh (ayat yang dihapus), rukhshah dan azimah, khusus dan umum, ibrah dan perumpamaan, mursal (mutlaq) dan mahdud (muqayyad), muhkam (ayat yang jelas maksudnya)…” (Tashnif Nahjul Balaghah: 207).

Manakala mengenai Hadis yang sampai kepada kita, ribuan jumlahnya dari berbagai kitab Hadis dan tidak sedikit darinya terdapat pertentangan satu dengan lainnya. Dengan demikian, untuk dapat memahami maksud Al-Qur’an dan Hadis, harus terlebih dahulu menguasai sejumlah displin ilmu dengan baik, antara lain Bahasa Arab, Tafsir, Ulumul Qur’an, Ushul Fiqih, Mantiq, Ilmu Rijal, Ulumul Hadis dan sebagainya.

Orang yang telah menguasai semua disiplin ilmu tersebut dengan baik, dia dapat ber-istinbath (menafsirkan hukum) secara langsung dari Al-Qur’an dan Hadis (pelakunya disebut mujtahid). Tetapi orang yang tidak menguasai semua ilmu di atas dengan baik, maka cukup baginya mengikuti (bertaqlid) kepada hasil istinbath seorang mujtahid. Dalam masalah aqidah taqlid tidak diperkenankan, sementara dalam masalah syariat taqlid diperbolehkan.

Sementara hal yang terakhir yang kita bincangkan ialah tentang akhlak. Para ulama’ dalam mengertikan akhlak umumnya mengatakan, “Akhlak adalah ilmu yang menjelaskan tentang mana yang baik dan yang buruk, serta apa yang harus diamalkan.” Mereka membagi ilmu akhlak kepada dua bagian, iaitu akhlak secara teori dan akhlak secara praktik. Mempelajari dan mengamalkan akhlak sangat diperlukan, sebagai proses mencapai tujuan hidup, iaitu kesempurnaan.

Akhir, sebagai kalimat penutup dalam rangka kita untuk menakzimi agama secara sempurna, maka harus disedari dan difahami bahawa beraqidah mestilah atas dasar tahqiq dan menjalankan syariat dengan baik atas dasar ijtihad atau taqlid serta kemudiannya mengamalkan akhlak yang sempurna.

Advertisements

Komen-komen»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: