jump to navigation

Islam dan Pluralisme Agama Disember 9, 2007

Posted by ummahonline in Telaah Buku.
trackback

Oleh: Nirwan Syafrin

Buku: Islam and Religious Pluralism
Pengarang: Muhammad Legenhausen
Terbitan: Al-Hoda, 1999, London
Halaman: 198
ISBN: 1870907

Ditengah derasnya arus globalisasi yang dipacu oleh ledakan revolusi teknologi maklumat, peranan dan fungsi agama mulai dicabar. Cabaran yang seringkali dibebankan kepada agama adalah dalam menyelesaikan konflik dan perilaku keganasan, sebab agama sering dikaitkan dengan terjadinya pelbagai ketegangan dan kerusuhan. Ini sebenarnya tidak fair, sebab faktor-faktor dominan yang terjadi di lapangan seperti kesenjangan ekonomi dan sosial, penindasan, ketidakadilan dan lain malah dikesampingkan.

Dalam kondisi seperti ini timbul upaya untuk mempersoalkan doktrin agama dan bahkan upaya merobah aspek-aspek penting agama itu. Hans Kung misalnya mempromosikan idea Global Ethics, sementara yang John Hick mengusulkan Global Theology. Disini pemikiran ekslusif dalam agama-agama diglobalkan alias dilebur agar menjadi inklusif dalam ertian dapat menerima agama lain.

Dalam wacana yang berkembang, hal ini dikenal dengan gagasan yang disebut teologi inklusif. Teologi ini menekankan bahawa semua agama pada esensinya adalah sama; semuanya benar, kerana semua agama tanpa terkecuali seluruhnya mengajarkan kebaikan dan ketundukan kepada yang maha kuasa dan maha benar. Oleh sebab itu, tidak satupun di antara agama-agama yang ada hari ini lebih superior dari yang lain.

Dalam konteks inilah mereka menolak tafsiran ulama silam atas surah Ali Imran: 19 dan 88 yang menekankan superiority Islam atas agama lainnya. Sebaliknya mereka mengikuti jejak C.W. Smith dan Jane I. Smith, menafsirkan perkataan Islam yang terkandung dalam kedua surah tersebut bukan sebagai sebuah nama (proper name) bagi sebuah agama, tapi hanya bentuk ekspresi sikap kepasrahan (submission).

Oleh sebab itu siapapun yang melakukan penyerahan, maka seseorang itu dapat dikategorikan Muslim. Idea inilah yang kemudian dipakai untuk membenarkan gagasan teologi inklusif dan pluralisme agama.

Lebih dari itu para pendukung pluralisme agama mencoba mencari justifikasi idea mereka baik dari ayat-ayat al-Qur�an, hadith nabi mahupun dari pernyataan para sufi Muslim seperti Ibn �Arabi dan Jalaluddin al-Rumi. Padahal idea ini berakar dalam sejarah Kristian Barat yang bermula sejak lahirnya abad Renaissance. Namun sayangnya para intelektual Muslim kita tidak pernah mahu berusaha melakukan usaha penerokaan idea tersebut. Sehingga kesan yang segera muncul adalah adanya proses terapan pemikiran yang tidak kritis, atau yang lebih serius lagi, adanya projek penting dari Barat.

Disinilah mungkin perlunya kita untuk mempertimbangkan buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Legenhausen, Islam and Religious Pluralisme. Kajian Legenhausen ini dapat dikatakan komprehensif dan cukup kritikal. Ia komprehensif kerana kajiannya meliputi kajian historis atas perkembangan idea tersebut dan turut mengkaji pemikir besar yang berada di belakang konsep ini, seperti John Hick, Frithjof Schuon, Rene Gu�non, dan Sayyed Hossein Nasr, tiga yang terakhir adalah penggagas konsep Trancendent Unity of Religion.

Seperti yang telah disinggung di atas, secara historis, Legenhausen mendapati bahawa idea pluralisme agama pada awalnya sebuah idea yang digagas sebagai respon teologis atas perkembangan yang sedang berlaku di masyarakat Barat ketika itu. Konflik agama tercetus di mana-mana sehingga menimbulkan ribuan korban. Atas nama agama masing-masing pihak berseteru dengan pihak yang berseberangan dengannya. Dalam kondisi seperti inilah kemudian lahir gerakan liberalisme.

Gerakan liberalisme ini pada awalnya bersifat politik, kerana tujuannya hanya untuk membatasi campur tangan gereja dalam pentadbiran pemerintahan. Akan tetapi pada awal abad ke-19, gerakan liberalisme ini mulai menular ke barisan Kristian Protestan dan pada akhirnya telah melahirkan gerakan apa yang disebut Protestan Liberalisme. Dan tidak bisa dinafikan bahawa gerakan ini sangat kuat dipengaruhi oleh konsep modernisme yang juga sedang berkembang pada saat itu.

Di antara pengasas gerakan ini, Legenhausen menyebut teolog Protestan Fredrich Schleiermacher (1768 � 1834), yang fikiran-fikirannya banyak mempengaruhi John Hick. Menurut penulis hampir keseluruhan ide dasar pluralisme agama itu dapat ditelusuri pada tulisan-tulisan Schleiermacher. Schleiermacher menilai bahawa agama adalah urusan peribadi; esensinya terletak pada jiwa dan diri manusia dalam interaksinya dengan yang Mutlak, bukan pada institusi tertentu dari agama atau bentuk eksternalnya.

Selain Schleiermacher, Rudolf Otto (1869-1937), seorang teolog Jerman, juga mempunyai pandangan yang sama. Menurut Otto pada prinsipnya agama mempunyai satu esensi yang sama iaitu kesucian (the Holy). The holy ini mencakup hal-hal yang rasional dan juga yang tidak rasional. Akan tetapi, bagi Otto unsur yang terakhirlah sesungguhnya yang abadi dalam agama, yang disebutnya dengan numinous. Selain Schleirmacher dan Otto, asal usul idea pluralisme agama ini juga dapat diperhatikan pada pemikir-pemikir seperti Ernst Troeltsch (1865 � 1923), Wilhem Dilthey (1833-1911), Arnold Toynbee (1889 � 1975) dan para pemikir Romantisisme.

Bahagian kedua dari Bab kedua buku ini selanjutnya mendiskusikan fikiran pluralisme agama John Hick, tokoh yang sangat berpengaruh dalam pengembangan gagasan ini. Ada lima jenis pluralisme yang dikembangkan Hick; Normative religious pluralism, Soteriological religious Pluralism, epistemological religious pluralism, Alethic religious pluralism, dan deontic religious pluralism. Kelima-lima bentuk pluralisme ini pada dasarnya mengajarkan bahawa jalan untuk keselamatan itu bukan satu tapi bervariasi. Ia dapat diperoleh dari agama lain selain Kristian, kerana agama lain tersebut juga mengandungi kebenaran.

Idea Hick ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan teolog Kristian. Oleh sebab itu tidak hairan kalau ada di antara intelektual Kristian Barat yang mengkritiknya. Legenhausen sendiri dengan tegas menyatakan �bahaya� idea ini atas keberlangsungan beragama. Idea ini memberikan penekanan hanya pada inner dimension agama saja, maka aspek ritual dan praktiknya automatik dikesampingkan. Padahal aspek yang kedua tidak kalah pentingnya dari yang pertama, kerana aspek kedua inilah yang akan membawa seseorang untuk dapat mendalami aspek pertama agama tadi, iaitu dimensi esoteriknya. Teolog Kristian pun punya pandangan yang sama, bahawa idea Hick ini akan menghancurkan prinsip-prinsip dasar agama Kristian khususnya konsep Trinity.

Legenhausen menekankan bahawa idea Hick sama sekali tidak punya tempat dalam Islam. Sebab, dalam pandangan Islam syari�at menduduki tempat yang sangat penting sekali. Ia merupakan manifestasi dan sekaligus jalan untuk menuju Allah. Ummat Islam diperintahkan untuk membangun sebuah masyarakat yang memihak pada model Rasulullah dan sejalan dengan Syari�at Ilahiyah yang maha suci. Hal ini tidak mungkin terlaksana sekiranya syari�at hanya dianggap sebagai respon budaya bangsa Arab abad pertengahan dalam usaha nabinya berhadapan dengan realiti yang ada.

Kedua, kata penulis ini, bagaimana mungkin Islam sebagai agama Tauhid dapat menerima wathaniyyah (para penyembah berhala) sebagai satu dari sekian jalan untuk mencapai kebenaran dan keselamatan, padahal tawhid itu sendiri adalah kritik atas kepercayaan wathaniyyah tadi.

Pada bahagian kedua buku ini, penulis mempertanyakan beberapa hujah yang selama ini diusung oleh tokoh filsafat perennialis seperti Frithjof Schuon, Rene Gu�non, dan Sayyed Hossein Nasr. Sebagaimana Hick, ketiga-tiga tokoh ini juga berpendapat bahawa seluruh agama sesungguhnya sama-sama benar dan absah, dan dapat digunakan sebagai jalan untuk mencapai kebenaran. Perbezaan yang terjadi antara agama di dunia ini hanya perbezaan dalam pengungkapan kesatuan transendental tadi.

Untuk memperkuat ide ini, pengasas dan pengusung idea ini tidak segan silu untuk mengutip petikan-petikan tokoh sufi Muslim terkenal seperti Ibn �Arabi dan Jalaluddin R�mi. Di antara petikan Rumi yang selalu dikutip dalam konteks ini adalah: �Al-Ma�abi� mukhtalifah wa lakin al-�aw� wa�id� (Lilin mungkin berbeza, tapi cahayanya tetap satu). Kata Legenhausen, bukankah pernyataan Rumi ini sejalan dengan firman Allah dalam surah 44:5 dan 46:5? Tapi maksudnya bukanlah bahawa semua agama memiliki tingkat cahaya kesucian yang sama. Sehingga satu cahaya yang kita ikuti itu tidak lebih baik dari cahaya wathaniyyah misalnya. Permasalahannya di sini, tegas Legenhausen, bukan pada hak kita untuk memilih cahaya yang mana. Tugas kita, katanya, adalah hanya mengikuti pilihan yang telah ditentukan Allah iaitu agama Islam yang dibawa Rasulullah. Dengan demikian, ringkas Legenhausen, Rumi bukanlah seorang penganut pluralisme agama seperti yang selalu diwar-warkan.

Seperti Rumi, Ibn �Arabi juga selalu dijadikan perisai untuk menjustifikasi idea Transendent Unity of Religion sambil mengutip beberapa petikan yang seolah-olah membenarkan idea tersebut. Padahal Ibn �Arabi sama sekali tdak bertanggungjawab atas dakwaan tersebut. Dalam salah satu pernyataannya ketika seorang hakim Muslim menanyakan beliau bagaimana cara memperlakukan orang-orang Kristian, misalnya ia menjawab agar mereka diperlakukan seperti orang yang telah membuat perjanjian (ber-akad) dalam undang-undang Islam. Akan tetapi Ibn �Arabi juga menekankan kewajiban manusia mengikuti syari�at yang dibawa Rasulullah saw. Dengan demikian, lanjut Legenhausen, jelaslah bahawa seluruh agama yang datang sebelum Islam terpayung dalam naungan Qur�ani. Bukan kerana telah mengalami pemalsuan. Akan tetapi ia telah melebur dalam ajaran Islam. Demikianlah Legenhausen menolak keras dakwaan yang mengatakan bahawa Ibn �Arabi dan Rumi menerima idea kesatuan transenden agama-agama.

Jadi penulis buku ini secara tegas menolak konsep pluralisme agama ala Hick dan Nasr, dan kritikan-kritikannya dapat disemak pada bahagian kedua dari bukunya ini. Keresahan atas idea pluralisme agama ala John Hick dan transendennya Frithjof Schuon, Sayyed Hossein Nasr telah ditunjukkan oleh pemikir dan sarjana Muslim kita hari ini, meskipun masih belum memadai. Kajian serius atas pemikiran kedua tokoh ini dilakukan oleh Adnan Aslan dalam disertasi doktornya yang kemudian diangkat menjadi buku berjudul Religious Pluralism in Christian and Islamic Philosophy: The Thought of John Hick and Seyyed Hossein Nasr. Meskipun penulis ini sudah berusaha melihat secara kritis atas pandangan kedua tokoh ini, akan tetapi masih terlihat kurang tajam dan dalam.

Oleh sebab itu kajian serupa masih perlu dilakukan. Dan disertasi doktor Dr. Anis Malik Taha yang berjudul Ittijihat al-Ta�addudiyyah al-Deeniyyah wa al-Mawqif al-Islami minha, yang diajukan di International Islamic University Islamabad, mungkin dianggap sebagai jawaban atas panggilan ini. Dalam disertasi itu Dr. Anis sampai pada kesimpulan bahawa pada dasarnya ide pluralisme agama akan menimbulkan tiga implikasi pokok dalam agama; pertama, penghapusan agama itu, pluralisme skeptik, dan yang terakhir adalah ancaman atas hak asasi manusia.

Berdasarkan kajian-kajian kritis seperti di atas, mungkin sudah sewajarnya para intelektual Muslim tanah air untuk kembali mengkaji keabsahan idea pluralisme yang sedang mereka kembangkan di tanah air. Sikap kritis dalam hal ini sangat diperlukan sehingga dengan demikian tidak begitu saja menerima idea dan konsep yang hakikatnya hanya akan menghancurkan syari�ah dan aqidah Islam.

Advertisements

Komen-komen»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: